W 2011 roku zostałam wpisana na listę adwokatów, prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Rzeszowie. Nr wpisu: RZE-Adw-446

Rota ślubowania adwokackiego

Przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych złożyłam wobec Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie ślubowanie następującej treści :

„Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej”.

Prawa i obowiązki adwokata

Jako adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlegam tylko ustawom.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
Mam prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Adwokat nie wykonujący zawodu

Od 2010 roku wykonuję zawód radcy prawnego. Z względu na to, że w momencie wpisu na listę adwokatów, trwały już rozpoczęte przed poszczególnymi sądami sprawy, które prowadziłam jako radca prawny – poprosiłam o wpis na listę adwokatów nie wykonujących zawodu..

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie możemy jednocześnie wykonywać obu zawodów, tj. i adwokata i radcy prawnego. Do chwili obecnej można mnie znaleźć na liście adwokatów nie wykonujących zawodu.

Jako radca prawny i adwokat nie wykonujący zawodu korzystam (a przez to i Osoby, którym udziela pomocy prawnej)  ze szkoleń, jakie są organizowane dla adwokatów przez Naczelną Radę Adwokacką i Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie. Podlegam także obu kodeksom etycznym – Kodeksowi Etyki Adwokackiej i Kodeksowi Etyki Radcy Prawnego.

Zakres szkoleń, w jakich uczestniczyłam można poznać tutaj

Dodaj komentarz